NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİ TAMAMLAMA SÜRESİ

1

DOĞUM İŞLEMİ

1-Anne ya da babanın kimliği ile müracaatı

2-Doğum raporu(var ise)

3-Yurt dışındaki doğum olaylarında doğum belgesinin aslı veTürkçeye tercüme edilmiş örneği

4-Vekillik belgesi ile doğum bildiriminde çocuğun tüm bilgilerini kapsayan özel vekillik belgesi

5-Altı yaşından büyük 18 yaşından küçük çocukların bildiriminde resmi bir belge ibraz edilmiyor ise doğum bildiriminde çocuğun Nüfus Müdürlüğüne getirilmesi

6-15 yaş ve üzeri doğum bildirimlerinde en son halini gösterir iki adet resim

7-Evlenme tarihinden önce doğan çocukların doğum bildirimlerinde anne ve babanın birlikte kimlikleri ile müracaatı

 

8-15 dk.

2

TANIMA İŞLEMİ

1-Babanın nüfus cüzdanı annenin kimlik bilgileri

2-Yabancı kadından doğun çocukların tanınmasında; kadının çocuğun doğduğu tarihteki medeni halini gösterir yabancı resmi makamlardan verilmiş usulüne uygun (Nüfus HizmetleriKanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167. Maddesine göre) tasdikli belgenin aslı

 

 

3

EVLENEN KADININ ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMA TALEBİ

Dilekçe

 

4

DİN BİLGİSİNE İLİŞKİN TALEPLER

1-Dilekçe

2-Ergin olmayan çocuklar ile ilgili talepte anne ve babanın birlikte müracaatı

3-Velayet veya vesayet altında olanların kanuni temsilcileri

 

 

5

NÜFUS CÜZDANI DÜZENLENMESİ

1-Yenileme -değiştirme

a)İbraz edilen nüfus cüzdanının;

-Sistemde kayıtlı olması halinde 2 adet fotoğraf

-Sistemde kayıtlı olmaması veya fotoğrafsız olması halinde kişinin kimliğini kanıtlayacak ikinci bir belge (uluslararası aile cüzdanı, ehliyet, pasaport, memur cüzdanı , avukat kimlik kartı , basın kartı , yabancı mahsus ikamet tezkeresi , yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu) istenir.İkinci bir belge ibraz edilemediği takdirde yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı ya da çalışılan kurumdan alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi , iki adet fotoğraf ile müracaat edebilir.

b)Ergin olmayan çocuklara nüfus cüzdanı düzenlenmesinde en son alınan nüfus cüzdanı ile 15 yaş ve üstü için iki adet fotoğraf

2-Kayıp

Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı ya da çalışılan kurumdan alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi ile müracaat edilir.

3-Yeniden

Yabancılaramahsus ikamet tezkeresi, yoksa yerleşim yeri ve diğer adres muhtarlığınca düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi .İki adet fotoğraf

 

Not:Nüfus ve Uluslararası Aile Cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların;

Renkli,ön cepheden,(alın,yüz ve çene açık olacak şekilde)kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir;

Ayrıca fotokopi ve bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kabul edilemez

 

5-10 dk.

6

ULUSLARARASI EVLENME CÜZDANI DÜZENLENMESİ

1-Yerleşim yeri ve diğer adres muhtarlığından alınacak Uluslararası Aile Cüzdanıtalep belgesi,

2-2 adet fotoğraf

15-20 dk.

7

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ TALEBİ

1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resmi belge.

2-Dilekçe(şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz)

 

2-5 dk.

8

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER UYARINCA DÜZENLENEN BELGE TALEPLERİ

1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge

2-Dilekçe(şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz)

3-Evlenme ehliyet belgesitanziminde yabancı uyruklu olan kişiye ait kimlik belgesi

 

8-10 dk.

9

ADRES BEYAN İŞLEMLERİ

1-Beyan edilen adres Ulusal Adres VeriTabanında var ve boş ise resimli belge.

2-Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında var ve dolu ise(kişi veya ailesi alınan adına elektrik,su,telefon,doğalgaz,abonelik sözleşmesi veya faturası,tapu kaydı,noter tasdikli kira kontratı)ile resimli belge

3-Vekillik belgesi ile müracaatlarda beyan edilecek adres belirtir özel vekillik belgesi

 

 

5-10 dk.

10

ÇOK UYRUKLULUK İŞLEMLERİ

1-Nüfus Cüzdanı

2-Diğer devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösterir kimlik bilgilerini içeren belgenin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi

 

 

 

8-10 dk

11

YABANCI MAKAMLAR ÖNÜNDE YAPILAN EVLENMELERİN TESCİL İŞLEMLERİ

1-Yabancı Makamlar önünde yapılan evlenme belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış belgenin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi(evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması halinde,eksik bilgileri bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçeye çevrilmiş belgeler)

2-Dilekçe

 

15-20 dk.

12

ÖLÜM

1-Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir resmi belge ile tescil talebini içeren dilekçe.

2-Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ölünün hısımlarının, ölüm olayını bilenlerin kimlikleri,adres bilgileri ve ölümü ile bilgileri içeren ölüm tahkikat dilekçesi.

3-Yurtdışında ölen Türk Vatandaşlarının ölüm olayı ile ilgili yerel makamlardan alınmış ölüm belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi ile tescil talebini içeren dilekçe.

20-30 iş günü

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde , hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :

İsim : Bahar YILDIRIM

Unvan:Nüfus Şefi

Adres: Bayrampaşa Nüfus Müdürlüğü

Tel: 0212 565 53 45

Faks:

 

İkinci Müracaat Yeri :

İsim :Yalçın AKTAŞ

Unvan :Nüfus Müdürü Adres : Bayrampaşa Nüfus Müdürlüğü

Tel : 0212 565 53 45