BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1-
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları   
-Dilekçe ,
-Kira kontratı, 
-Tapu Belgesi.  
15 GÜN SÜRE İLE
2-
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 
1-Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname, 
 5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 
7 GÜN SÜRE İLE
3-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
1) Dilekçe madde.58)
2) Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği, (madde.58)
3) Lokal olarak açılacak yerin mülk sahibi veya kiracısı olduğuna, ana gayrimenkulün mesken, iş veya ticaret yeri olduğuna, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup bulunmadığına dair dernek başkanı tarafından imzalanmış yazılı beyan,(madde.58/b)
4) Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği, (madde.58)
5) Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge (madde.58)
TAHKİKAT İŞLEMLERİ OLUMLU SONUÇLANAN MÜRACAATLAR OLUR YAZISI ALINDIKTAN SONRA İZİN BELGESİ VERİLMEKTEDİR.
 
 
4-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri: 
1- Dilekçe 
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası 
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
 6- TİB onaylı filtre programı.  
https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Onayli-Icerik-Filtreleme-Yazilimlari
15 GÜN
5-
“Apostille” tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Bayrampaşa Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
AYNI GÜN VE SAATTE YAPILMAKTADIR.
6-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
Dilekçe.
30 GÜN İÇİNDE MÜRACAAT SAHİBİNE YAZILI OLARAK BİLGİ VERİLMEKTEDİR.
7-
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge, 
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
KURULA HAVALE EDİLDİĞİ TARİHTE BİR HAFTA İÇİNDE VERİLMEKTEDİR.
8-
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 
1-Dilekçe,  
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
KURULA HAVALE EDİLDİĞİ TARİHTE BİR HAFTA İÇİNDE VERİLMEKTEDİR.
9-
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair Kanun
Şikayet ve Talepler 
-Kurum içinde 15 gün, kurum dışı 30 gün
15-30 GÜN
10
Evrak havale
1-Sisteme Kayıtlı Evraklarda
2-Elden Havale Edilen evraklarda 
1 GÜN
5 DK.
11
Memurlar ve diğer Kamu Görevlileri Hakkında Yapılan Başvurular
4483 Sayılı Kanun
30 GÜN (EK SÜRE HALİNDE 45 GÜN)
 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,  hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Yazı İşleri Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
 
İsim
: Gülşen BİLGİN
İsim
Osman Aslan CANBABA
Unvan
: Yazı İşleri Müdürü
Unvan
: Kaymakam
Adres
: Abdi ipekçi cad. özel idare iş   merkezi kat 5
Adres
: Bayrampaşa Kaymakamlığı
Tel
: 0212 544 96 96
Tel
: 0212544 96 96
Faks
: 0212 544 56 47
Faks
: 0212 544 56 47
E-Posta
 
E-Posta
: